Spolšna dolčila nagradne igre

Splošna določila
Organizator nagradnih iger je podjetje Viksel d.o.o., Stegne 25a, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator), davčna številka: 90992890 (zavezanci za DDV), matična številka:
9130551000Nagradna igra se prireja z namenom promocije podjetja Viksel d.o.o..
Financirana je izključno s strani organizatorja.
Nagradne igre bodo potekale nekajkrat letno na Facebook profilu:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092169696000 ali Instagram profilu
https://www.instagram.com/viksel_slovenija/
Vsem sodelujočim svetujemo, da skrbno preberejo splošne pogoje in pravila nagradnih iger.
S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pogoji
in pravili nagradnih iger.
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo lahko vsi, ki so starejši od 18 let in živijo v Evropski uniji in
imajo odprt osebni profil na spletnem portalu Facebook in /ali Instagram.
V nagradni igri, ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Viksel d.o.o, njihovi ožji družinski
člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Potek nagradne igre in žrebanje
Nagradno žrebanje bo izvedeno na dan zaključka nagradne igre na sedežu podjetja
organizatorja, kjer bo med vsemi sodelujočimi izžreban nagrajenec/nagrajenci. Žrebanje ni
javno. Žrebanje in rezultati so dokončni in nanje ni možna pritožba.
Žrebanje poteka računalniško. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh
pogojev določenih v točki 2, sme organizator žreb ponoviti. O žrebanju se vodi zapisnik, ki
vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja ter o izžrebanemu sodelujočemu. Zapisnik se
hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat na posamezno nagradno
igro.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator
kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092169696000 in/ali Instagram profilu
https://www.instagram.com/viksel_slovenija/ ter ob tem tudi označi (»tag«). Nagrajenec
bo objavljen v petih dneh po žrebanju nagrad.
Nagrajencu pripada nagrada, ki je predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na
Facebook profilu https://www.facebook.com/profile.php?id=100092169696000 in/ali
Instagram profilu https://www.instagram.com/viksel_slovenija/ kjer nagradna igra poteka.
Ime Facebook in Instagram profila nagrajenca bo ravno tako objavljeno na Facebook in
Instagram profilu podjetja Viksel d.o.o.
Prevzem nagrad
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je
nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi. Če
nagrajenec želi prejeti nagrado, mora v roku 14 dneh organizatorju posredovati natančne

osebne podatke: Facebook in/ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, naslov in
telefonsko številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade
prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni
mogoča. V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov,
se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je
prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.
Plačilo davkov
Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 €.
Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb
se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Odgovornost
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi
nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k
nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila),
lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko
Facebook in/ali Instagram profila obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne
odgovarja za nastalo škodo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje
družabne mreže Facebook in Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge
nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno
delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki
je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.
Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno
plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v
roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike
Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.